Opinie o Nas
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Jeżeli jakość produktu zakupionego w iziSklepie okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad lub niezgodności produktu z umową, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Adres do reklamacji

iziSklep

ul. Sienkiewicza 29

84-300 Lębork

z dopiskiem REKLAMACJA

Opis procedury reklamacji: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@izi.sklep.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

W celu ułatwienia Państwu procesu składania reklamacji udostępniliśmy formularz online dostępny TUTAJ

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

WARUNKI REKLAMACJI

Jesteśmy zobowiązani do tego, aby dostarczony towar był wolny od wad oraz zgodny z zawartą umową. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) iziSklep, jako sprzedawca, odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch (2) lat od dnia wydania towaru, o ile przed upływem dwóch (2) miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową zostaniemy zawiadomieni o tej niezgodności.

iziSklep, jako sprzedawca, nie odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeśli Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Zakupione towary należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i prawidłowo konserwować.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne Klientów będących Konsumentami związane z  niezgodnością towaru z umową rozpatrywane są w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zgłoszenia reklamacyjne pozostałych Klientów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zgłoszenia. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazujemy w formie  zgodnej z życzeniem Klienta zawartym w zgłoszeniu reklamacyjnym, np. w formie elektronicznej, listownej, telefonicznej.

W przypadku uwzględnienia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, bezpłatnie naprawimy lub wymienimy towar na nowy, chyba że naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub będą wymagać nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji Klient będący Konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Jeśli reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową zostanie uwzględniona, Klient otrzyma także zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia reklamowanego towaru do iziSklepu. 

Klient będący Konsumentem w celu uzyskania bezpłatnej informacji prawnej, w sprawach ochrony swoich praw i interesów, ma możliwość zwrócenia się do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, organizacji konsumenckich reprezentujących interesy konsumentów.  

Jeżeli reklamacja Klienta będącego Konsumentem nie została uznana, a ten się nie zgadza z decyzją iziSklepu może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego i skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROTY

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży rzeczy zakupionej w iziSklepie w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania zamówionego towaru (wydania rzeczy). Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, nie musisz podawać przyczyny. Jeżeli zdecydujesz się podać nam taką informację, będzie to dla nas cenna wskazówka, dzięki której możemy ulepszać nasz asortyment i obsługę.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim została dokonana płatność za zamówienie. chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób, informując nas o tym, na przykład wykonując prawo do odstąpienia od umowy lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@izi.sklep.pl. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@izi.sklep.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Wzór odstąpienia od umowy dodany jest także do informacji mailowej potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Przesyłkę należy nadać na adres do reklamacji podany powyżej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],opcjonalnie numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Udostępniony wzór oświadczenia stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc odstąpić od umowy, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Koszty zwrotnego dostarczenia nam rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient. Prosimy o nieprzesyłanie przesyłek „za pobraniem” oraz przesyłek na koszt odbiorcy.

W przypadku odstąpienia od umowy, powinieneś zwrócić nam rzecz w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, czyli może to być na przykład wyjęcie produktu z opakowania w celu zapoznania się z produktem. Prosimy o odesłanie nam rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w przesyłce.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Towary oferowane przez sklep są fabrycznie nowe i bez wad, chyba, że w treści oferty zaznaczono inaczej.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl